RENT A BIKE.

Potrzebujesz więcej dynamiki w mieście?
Chcesz wybrać się w podróż pierwszą klasą na dwóch kołach?
Planujesz weekend za miastem i szukasz przygody?

Wybierz towarzysza, który spełni Twoje oczekiwania i poczuj radość z jazdy w każdej sytuacji.

Motocykle oddane do Twojej dyspozycji w ramach RENT A BIKE w BMW Motorrad Sikora to najnowsze modele jednośladów BMW z rocznika 2018 i 2019 serwisowane przez mistrzowski team BMW Sikora Motorsport.

Tylko w 100% działające maszyny zostają przygotowane do odbioru. W przeciwnym wypadku motocykl nie będzie dostępny do wynajęcia.

Istnieją cztery możliwości wynajmu naszych jednośladów:

 • wynajem na 1 dzień roboczy (czyli odbiór motocykla rano i zwrot wieczorem) lub dobę (24 godziny),
 • wynajem weekendowy (odbiór motocykla w piątek od 17:00 i zwrot w poniedziałek do 9:00),
 • wynajem na tydzień (7 dni kalendarzowych)

Kaucja od wynajmowanego modelu BMW wynosi 2000 zł.

Limit dzienny kilometrów dla wszystkich pojazdów wynosi 150 km, a dzienna stawka za każdy dodatkowy kilometr to 0,30 gr.

F 850 GS

F 750 GS

R 1200 RT

Kaucja (depozyt Kartą kredytową) preautoryzacja do kwoty planowanego wynajmu, nie mnie niż:

2 000 zł 

2 000 zł 

2 000 zł 

1 dzień roboczy lub doba

390 zł 

390 zł 

490 zł 

Weekend (pt. od 17:00 – pn: 9:00)

975 zł 

975 zł

1 225 zł

Tydzień

2 925 zł 

2 925 zł

3 675 zł

Wypożyczenie zestawu 3 kufrów / cena za dzień roboczy/dobę

49 zł 

49 zł

49 zł

Wypożyczenie nawigacji BMW Motorrad Navigator VI / cena za dzień roboczy/dobę

49 zł

49 zł

49 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Skontaktuj się z nami.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych przez Sikora AC sp. z o.o. na rzecz AC Sikora sp. z o.o., S.A.C. GWARANT sp. z o.o. s.k. i na rzecz BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa moich danych oraz kontaktowanie się ze mną w wyżej wskazanych celach. BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa może również przekazywać powyższe dane niektórym spółkom powiązanym (BMW Austria Bank GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Vertriebs GmbH: Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg, Austria; BMW Financial Services Polska Sp. z o. o., Alphabet Insurance Services Polska Sp. z o. o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o.: Wołoska 22 Street, 02-675 Warsaw, Poland), jak również niektórym partnerom handlowym oraz warsztatom (mojemu preferowanemu dealerowi lub partnerowi, od którego dokonany został zakup samochodu bądź u którego przeprowadzone zostały wizyty serwisowe lub konsultacyjne bądź mojemu regionalnemu partnerowi), którzy mogą wykorzystywać moje dane oraz kontaktować się ze mną w celach wskazanych powyżej. Informacje o aktualizacji danych mogą być udostępniane wyżej wskazanym spółkom powiązanym.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu stworzenia indywidualnego profilu klienta przy zastosowaniu procedury statystycznej. Dzięki powyższemu profilowi będę otrzymywać komunikację marketingową o odpowiedniej treści np. spersonalizowane oferty od Sikora AC sp. z o.o.. W stosownych przypadkach następujące dane przekazane przeze mnie lub wygenerowane na podstawie korzystania z produktów bądź usług Sikora AC sp. z o.o. mogą być wykorzystywane na potrzeby rozwijania profilu: dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail); informacje uzupełniające/preferencje (np. hobby); dane identyfikacyjne (np. numer klienta, numer umowy); historia klienta (np. otrzymanie ofert, dane dotyczące zakupu pojazdu, informacje dotyczące dealera); dane dotyczące pojazdu (np. przebieg, informacje dotyczące warsztatów oraz części); dane ze strony internetowej (np. dane dotyczące użytkowania zebrane ze sklepu internetowego Sikora AC sp. z o.o.) dane producenta dostępne dla Sikora AC sp. z o.o. (np. status montażu pojazdu, pakiety serwisowe, informacje dotyczące usług dostosowanych do zapotrzebowania). Pełny wykaz danych z powyższych kategorii dostępny jest tutaj.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu stworzenia indywidualnego profilu klienta przy zastosowaniu procedury statystycznej. Dzięki powyższemu profilowi będę otrzymywać komunikację marketingową o odpowiedniej treści np. spersonalizowane oferty od BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa oraz niektórych spółek powiązanych (BMW Austria Bank GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Vertriebs GmbH: Siegfried-Marcus-Straße 24, 5020 Salzburg, Austria; BMW Financial Services Polska Sp. z o. o., Alphabet Insurance Services Polska Sp. z o. o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o. o.: Wołoska 22 Street, 02-675 Warsaw, Poland), jak również niektórych partnerów handlowych oraz warsztatów (mojego preferowanego dealera, partnera, od którego dokonany został zakup samochodu bądź u którego przeprowadzone zostały wizyty serwisowe lub konsultacyjne bądź mojego regionalnego partnera). Wyrażam również zgodę na przekazanie profilu klienta przez BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa na rzecz niektórych spółek powiązanych oraz moich partnerów handlowych oraz warsztatów w celach wskazanych powyżej, a wyżej wskazane spółki mogą się ze mną kontaktować i przedstawiać wybrane dla mnie treści. W stosownych przypadkach następujące dane przekazane przeze mnie lub wygenerowane na podstawie korzystania z produktów bądź usług BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, niektórych spółek powiązanych oraz ich partnerów handlowych i warsztatów mogą być wykorzystywane na potrzeby rozwijania profilu: dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail); informacje uzupełniające/preferencje (np. preferowany dealer, hobby); dane identyfikacyjne (np. numer klienta, numer umowy); historia klienta (np. otrzymanie ofert, dane dotyczące zakupu pojazdu, informacje dotyczące dealera); dane dotyczące pojazdu (np. dane z aplikacji BMW Connected: przebieg, zasięg); dane z aplikacji / strony internetowej / mediów społecznościowych (np. dane dotyczące korzystania z kont internetowych myBMW lub myMINI). Pełny wykaz danych z powyższych kategorii dostępny jest tutaj.

W dowolnym czasie mogę wycofać złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody ze skutkiem przyszłym. Po wycofaniu zgody mój profil klienta nie będzie podlegał przetwarzaniu, a komunikacja marketingowa nie będzie mi przekazywana. Za pośrednictwem poniżej wskazanych kanałów mogę również zażądać informacji o moich danych przechowywanych przez Sikora AC sp. z o.o. i/lub BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Wołoska 22A, 02-675 Warszawa jak również sprostowania, usunięcia lub zablokowania moich danych osobowych. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi praw znajdują są w polityce prywatności dostępnej poniżej: Sikora AC sp. z o.o. BMW Polska

REGULAMIN WYNAJMU MOTOCYKLI.

Sikora AC Spółka z o.o. , ul. Pszczyńska 103, 43-190 Mikołów, zwana jest dalej Wynajmującym

Osoba biorąca motocykl w najem, zwana jest dalej Najemcą.

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania motocykl BMW na zasadzie Umowy Najmu, z ustalonym czynszem najmu, limitem kilometrów, na określony w Umowie czasokres.

Stan motocykla przed i po wynajęciu określa Protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do Umowy Najmu.

 1. Najemca zobowiązuje się prowadzić motocykl osobiście. Najemca nie może odstępować motocykla osobie trzeciej.
 2. Wyjazd wynajętym motocyklem za granicę jest dozwolony tylko w granicach UE oraz do Norwegii i Szwajcarii.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie wynajętego motocykla w rajdach, zawodach, w innych imprezach sportowych, jak również w celach zarobkowych.
 4. Najemca ma obowiązek zwrotu motocykla Wynajmującemu z upływem okresu najmu. Brak zwrotu w ustalonym terminie, skutkuje koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej, w kwocie dwukrotnej stawki dziennej, za każdą rozpoczętą dobę po wyznaczonym terminie zwrotu motocykla. Wniesienie opłaty dodatkowej nie wydłuża zakresu dla ustalonego w umowie limitu kilometrów.
 5. Przewożenie przedmiotów, które mogą zniszczyć lub w znacznym stopniu zabrudzić motocykl lub jego wyposażenie jest niedopuszczalne.
 6. Najemca odpowiada za wszystkie szkody powstałe z jego winy umyślnej oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym) oraz za przypadkową utratę lub uszkodzenie motocykla, który jest używany w sposób sprzeczny z umową, z jego właściwościami lub przeznaczeniem, także gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, powierza motocykl innej osobie.
 7. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę w czasie użytkowania przez niego motocykla. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych i złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.
 8. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się i do przestrzegania ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia motocykla oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Najemcę.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie wartości wynajętego pojazdu powstałe w czasie trwania umowy, a nie objęte ochroną określoną w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najemca ponosi w stosunku do Wynajmującego odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia i jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i strat powstałych wskutek okoliczności i zdarzeń, które wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczycielowi przysługuje nieograniczone roszczenie zwrotne do Najemcy, jeżeli szkoda była następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy najmu dotyczących ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia, a także w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wynajmującego mimo istnienia w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanek ją wyłączających.
 10. Najemca upoważnia Wynajmującego do scedowania na zakład ubezpieczeń roszczeń określonych w ust. 9 w celu umożliwienia dochodzenia tych roszczeń.
 11. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie Wynajmującego oraz odpowiednie władze o każdym wypadku drogowym powstającym w związku z korzystaniem z motocykla, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.
 12. Wynajmujący pokrywa koszty ubezpieczenia pojazdu (OC,AC). Wszelkie straty nie objęte OC i AC odbiegające od naturalnego zużycia pojazdu pokrywa Najemca.
 13. Najemca pokrywa bieżące koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem motocykla (np. paliwa) , o ile strony nie postanowią inaczej. Przy zwrocie motocykla z ilością paliwa mniejszą niż w chwili wydania, Najemca ponosi koszty dolanego paliwa + 50 zł brutto za usługę dotankowywania.
 14. Najemca zobowiązuje się ponadto używać i obsługiwać motocykl zgodnie ze wskazówkami zawartymi w “Instrukcji obsługi” zaś w razie potrzeby wszelkie naprawy wykonać wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie BMW Wynajmującego, oraz  ponieść koszty napraw powypadkowych nie objętych OC i AC.
 15. Przy zawieraniu umowy Wynajmujący pobiera od Najemcy „Kaucję”, zgodną z aktualnym cennikiem wynajmu motocykli i właściwą dla danego modelu wynajmowanego motocykla.Kaucja stanowi zabezpieczenie dla udziału własnego Wynajmującego w każdej szkodzie motocykla, powstałej w okresie wynajmu. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń motocykla i jego wyposażenia dodatkowego w okresie wynajmu, kaucja pozostaje w całości bezzwrotna, bez względu na zakres uszkodzeń oraz rozliczeń z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, likwidującym ewentualną szkodę, w tym szkodę całkowitą. Kaucja pozostaje bezzwrotna także w wypadku kradzieży motocykla.
 1. W przypadku zagubienia dokumentów pojazdu, kluczyków lub tablicy rejestracyjnej, Najemca pokrywa koszty zakupu zagubionych rzeczy, koszty wyrobienia niezbędnych dokumentów/tablic, oraz dodatkowe koszty manipulacyjne w kwocie 500 zł brutto.
 2. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne koszty związane z umową najmu ponosi Najemca.
 4. Aktualny cennik wynajmu motocykli znajduje się w Salonie Motocyklowym Sikora AC Sp. z o.o.

Sikora AC Sp. z o.o.

Mikołów dnia 07.08.2019 r.